Adatvédelmi irányelvek

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Az Adatkezelők jelen Adatkezelési Tájékoztatója az Európai Unió vonatkozó Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR) előírásain alapul. Célunk, hogy Adatvédelmi Tájékoztatónk mind a nyilvánosság, mind ügyfeleink és üzleti partnereink részére egyszerűen követhető és érthető legyen. Ennek érdekében, lentebb meghatározzuk az Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmakat és kifejezéseket.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt kifejezések:

a) személyes adat

Személyes adatnak minősülnek egy adott, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban az „érintett”) vonatkozó információk. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

b) érintett

Érintett az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

c) adatkezelés

Adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, összehangolás vagy összekapcsolás, kezelés korlátozása, törlés, illetve megsemmisítés.

d) az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

e) adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

f) adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

g) címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

h) harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

i) hozzájárulás

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

1.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Webhelyünk látogatóitól nem gyűjtünk személyes adatokat. Abban az esetben, ha egy természetes vagy jogi személy kapcsolatba lép velünk, a következő személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, levelezési cím, e-mail cím, számlázási cím (ha ez eltér a levelezési címétől).

2.

ADATKEZELŐK NEVE ÉS CÍME

Az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Európai Unió tagállamaiban irányadó nemzeti jogszabályok és egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében az adatkezelők:

Urosystem kft. Nagy Iván utca 19. Balassagyarmat 2660 Hungary 1123 Honlap: WWW.UROSYSTEM.COM Elérhetőségek: Tel.: +36 20/934-2674 E-mail: mail@urosystem.hu

3.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Amennyiben a jelen szabályzat másként nem rendelkezik, a kezelt adatok harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra.

4.

ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

I. Tárhely-szolgáltatás érdekében igénybe vett Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

WIX.COM INC

500 Tery A Francois Blvd Fl 6

San Francisco, CA 94158-2230

http://www.wix.com

(800) 600-0949

 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: tárhely-szolgáltatás

II. Weboldal működtetése érdekében igénybe vett Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Urosystem kft. Nagy Iván utca 19. Balassagyarmat 2660 Hungary 1123 Honlap: WWW.UROSYSTEM.COM Elérhetőségek: Tel.: +36 20/934-2674 E-mail: mail@urosystem.hu

 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: weboldal fejlesztése, üzemeltetése

III. Analitikai cookiek alkalmazása érdekében igénybe vett adatfeldolgozó: Adatfeldolgozó megnevezése:

WIX.COM INC

500 Tery A Francois Blvd Fl 6

San Francisco, CA 94158-2230

http://www.wix.com

(800) 600-0949

 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: statisztikai adatok készítése analitikai sütik alkalmazásán keresztül.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a Felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit. Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

5.

SÜTIK (COOKIES)

WWW.UROSYSTEM.COM weboldal sütiket használ. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a böngésző helyez el és tárol a számítógépen; ezeket számos weboldal és szolgáltatás használja. A sütik többnyire tartalmaznak egy „cookie ID”-nek nevezett kódot, ami az adott süti egyedi azonosítója. Az azonosító része egy karakterlánc, ami lehetővé teszi a weboldalak és szerverek hozzárendelését azon böngészőkhöz, amelyekben a süti tárolásra került. Ezáltal a felhasználó által látogatott weboldalak és szerverek képesek lesznek megkülönbözteti ezt a böngészőt más, eltérő sütiket tartalmazó böngészőktől. Az adott böngésző az egyedi cookie ID használatával felismerhető és azonosítható.

A sütik használata révén az Adatkezelők a weboldal látogatói részére még inkább felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújthatnak, ami a sütibeállítások nélkül nem lenne lehetséges.

A sütik használata hozzájárul a weboldalunkon található információk és ajánlatok személyre szabásához is, tekintettel arra, hogy (a fent említettek szerint) a sütik képesek felismerni és azonosítani weboldalunk látogatóit. Az azonosítás célja pedig, hogy látogatóink részére megkönnyítsük a weboldal használatát. Így például annak a felhasználónak, aki engedélyezi a sütik használatát, nem kell minden egyes látogatás alkalmával megadnia a belépéshez szükséges adatokat, mivel ezeket a weboldal kezeli, és e célból sütiket helyez el a felhasználó számítógépén.

Az érintett, az általa használt böngésző megfelelő beállításainak módosításával bármikor megakadályozhatja és tartósan megtilthatja, hogy weboldalunk sütiket helyezzen el. Ezen túl, a már eltárolt sütik is bármikor törölhetők, akár a böngésző, akár egyéb szoftverek segítségével. Ez a megoldás bármely népszerű böngészőben alkalmazható. Amennyiben az érintett az általa használt böngészőben letiltja a sütik elhelyezését, előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között weboldalunk néhány funkciója nem lesz teljes körűen használható.

A WWW.UROSYSTEM.COM oldal által használt cookie-k:

XSRF-token

hs

svSession

SSR-Caching

_wixCIDX

_wix_browser_sess

consent-policy

smSession

TS*

bSession

fedops.logger.sessionld

wixLanguage

 

Analitikai cookie-k

A weboldal a WIX.COM INC. analitikai szolgáltatását veszi igénybe, amely sütiket használ, a weboldalunk látogatottságának elemzése céljából. A sütik által nyert információkat a weboldal használatáról (beleértve az Ön IP-címét és a meglátogatott weboldalak URL-címeit) a WIX.COM INC. a mi érdekünkben használja fel, hogy kiértékelje az Ön felhasználási szokásait a weboldalunkon, hogy riportokat állítson össze a weboldal aktivitásairól és további a weboldallal és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat végezzen a részünkre. A WIX.COM INC.által az Ön böngészőjéről továbbított anonim IP-cím nem kerül összevonásra a WIX.COM INC. többi adatával. A WIX.COM INC. analitikai szolgáltatásának sütikkel kapcsolatos további tudnivalóiról az alábbi linken tájékozódhat: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 Ön megakadályozhatja a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó adatok összegyűjtését (beleértve az Ön IP-címét) a WIX.COM INC. részére, valamint azok WIX:COM INC. általi feldolgozását a böngészője beállításainak módosításával.

A sütik általunk történő alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése valamint a jogos érdekünk, az egyes Cookie-típusoknál megnevezett célok elérésre vonatkozóan.

6.

KAPCSOLATTARTÁS E-MAIL ÚTJÁN

A jogi előírásoknak való megfelelés céljából az Adatkezelők weboldala olyan információkat is tartalmaz (ideértve egy e-mail címet is), ami lehetővé teszi a velünk való gyors, elektronikus kapcsolatfelvételt és a közvetlen kommunikációt. Amennyiben egy személy e-mailben, telefonon vagy más módon felveszi velünk a kapcsolatot, az általa ennek során megadott személyes adatok rögzítésre és tárolásra kerülnek. Ezen személyes adatok átadására az adatkezelő részére az érintett által, önkéntes alapon kerül sor, rögzítésük és tárolásuk célja pedig az érintett megkeresésének feldolgozása vagy az érintettel való kapcsolatba lépés. Ezen személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra. Az ily módon megadott személyes adatokat a legutolsó kapcsolatfelvételt követő 12 hónapig tároljuk, ezt követően törlésre kerülnek.

7.

A SZEMÉLYES ADATOK AUTOMATIKUS TÖRLÉSE ÉS ZÁROLÁSA

Az adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges időtartamban, vagyis 12 hónapig jogosult tárolni és kezelni. Amennyiben a tárolás és kezelés célja nem valósítható meg, vagy az adatok tárolására az irányadó uniós-, vagy egyéb jogszabályokban előírt időtartam lejár, az érintett adatokat a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, automatikusan zárolni vagy törölni kell.

Az érintett jogai.

a) A megerősítéshez való jog

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást és visszajelzést kapjon arról, hogy rá vonatkozó személyes adatok kezelése az adatkezelő részéről történik-e vagy sem. Amennyiben az érintett ezen jogát gyakorolni kívánja, e célból bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

b) A hozzáférés joga

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a rá vonatkozó, az adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről, továbbá, hogy ezen adatokról bármikor, díjmentesen másolatot kérjen. Ezen túlmenően, az irányadó uniós jogszabályok alapján az érintettnek jogában áll megismerni az alábbi információkat:

 • az adatkezelés célja,

 • a kezelt személyes adatok kategóriái,

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 • az érintett azon joga, hogy az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérelmezze, illetve tiltakozzon az ilyen személyes adatok kezelése ellen

 • az érintett azon joga, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen,

 • az adatok forrására vonatkozó, minden rendelkezésre álló információ, ha az adatokat nem az érintettől szerezték meg,

 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás ténye, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Ezen túlmenően, az érintettnek jogában áll arra vonatkozó tájékoztatást kapni, hogy személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére átadásra kerülnek-e. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben az érintett ezen hozzáférési jogát gyakorolni kívánja, e célból bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

c) A helyesbítéshez való jog

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben az érintett ezen helyesbítéshez való jogát gyakorolni kívánja, e célból bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel.

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő köteles az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére akkor is, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll és az adatkezelés már nem szükséges:

 • A személyes adatra nincs szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte.

 • Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 • Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 • A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 • Amennyiben a fenti említett okok bármelyike fennáll, és az érintett az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak törlését kéri, e célból bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ekkor Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy a kért törlést haladéktalanul végrehajtották. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a 17. cikk (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, feltéve, hogy az adatok kezelése már nem szükséges. Adatkezelő köteles az adott esetben szükséges intézkedések végrehajtására.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy az adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, ha a következő pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 • Az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Amennyiben a fent említett feltételek bármelyike fennáll, és az érintett az Adatkezelő által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását szeretné kéri, e célból bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő köteles intézkedni az adatkezelés korlátozása iránt.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ezen túlmenően, az érintett jogosult arra, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, feltéve, hogy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához nem szükséges. Ezen túlmenően, az adatok hordozhatóságához való, a GDPR 20. cikk (1) bekezdés szerinti jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható, és mások jogait, illetve szabadságait hátrányosan nem érinti – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóban található elérhetőségei bármelyikén.

g) Tiltakozáshoz való jog

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés, illetve a fenti rendelkezéseken alapuló profilalkotás ellen bármikor tiltakozzon. Ilyen tiltakozás esetén Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok Adatkezelő általi kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik személyes adatainak az Adatkezelő általi, közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ha a személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. A tiltakozáshoz való jog gyakorlása érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve, az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

h) Az adatvédelmi jogszabályok alapján adott hozzájárulás visszavonása

Az irányadó uniós jogszabályok minden érintett számára biztosítják a jogot, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhassa. Amennyiben az érintett ezen visszavonáshoz való jogát gyakorolni kívánja, e célból bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az Érintett fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: HTTP://WWW.NAIH.HU e-mail: UGYFELSZOLGALAT@NAIH.HU

8.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja képezi az adatkezelés jogalapját azon esetekben, amikor az adatok egy adott célra történő felhasználása az érintett hozzájárulásán alapul. Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél (mint például a termékek értékesítéséhez vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges adatkezelési tevékenység során) az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Ugyanezen rendelkezés az irányadó a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez szükséges adatkezelés (így például a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések) esetében is. Amennyiben társaságunk jogszabályi kötelezettség alapján végez adatkezelést (mint például adózási kötelezettség teljesítése érdekében), úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Bizonyos, ritka esetekben, az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt is szükséges lehet. Végezetül, az adatkezelés alapulhat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján. Ezen jogalap vonatkozik azokra az esetekre, amikor az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelés ezen esete egyértelműen megengedett és nem kifogásolható, hiszen az irányadó uniós jogszabályban kifejezetten, külön szabályozásra került. Feltehető a jogos érdek fennállása, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR preambulum 47. cikk, 2 mondat).

9.

AZ ADATKEZELŐ VAGY HARMADIK FÉL JOGOS ÉRDEKE AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik, társaságunk jogos érdeke üzleti tevékenységünknek az alkalmazottaink és tulajdonosaink jólétének biztosítása érdekében történő végzése.

10.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A személyes adatok tárolásának időtartama 12 hónap. Ezen időtartam leteltét követően, az érintett adat automatikusan törlésre kerül, feltéve, hogy szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötés kezdeményezéséhez a továbbiakban nem szükséges. Megrendelés és ügyfélkapcsolat esetén a szolgáltatónak 8 évig kell tárolnia a nevet és a címet (a hatályos számviteli és adózási előírásoknak megfelelően; 2000. évi C. törvény).

11.

SZEMÉLYES ADAT SZOLGÁLTATÁSA JOGSZABÁLY VAGY SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉG ESETÉN; SZEMÉLYES ADAT SZOLGÁLTATÁSA SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐFELTÉTELEKÉNT; AZ ÉRINTETT KÖTELEZETTSÉGE SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSÁRA; AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A személyes adatok szolgáltatása bizonyos esetekben jogszabályon (pl. adójogszabályok) vagy szerződéses rendelkezésen (pl. a szerződő partner adatainak beszerzése) alapuló kötelezettség. Bizonyos esetekben az érintett személyes adatainak megadása és kezelése szerződéskötés érdekében kötelező. Például, ha társaságunk az érintettel szerződést kíván kötni, az érintett köteles személyes adatait részünkre megadni. Ez esetben az adatszolgáltatás elmaradásának következménye lehet, hogy a szándékolt szerződés megkötésére az érintettel nem kerül sor. Adatainak megadása előtt az érintett jogosult további információért az Adatkezelőhöz fordulni. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy személyes adatainak megadását jogszabály vagy szerződés rendelkezései írják-e elő, hogy az szerződés megkötéséhez szükséges-e, illetve hogy az adatszolgáltatás az érintett részéről kötelező-e, továbbá felvilágosítást ad az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről.

12.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Felelősségteljes vállalatként nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és nem végzünk profilalkotást.

 • Az adatkezelők fenntartják jogukat, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsák. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

13.

ADATSZIVÁRGÁS (BREACH) ÉS ANNAK KEZELÉSE

Amennyiben adatszivárgás következett be, vagy annak jelentős kockázata áll fent, az adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett személyeket.

Az értesítésben az adatkezelő világosan és közérthető formában hozza az érintettek tudtára

 • az adatszivárgás természetét

 • az adatszivárgás várható következményeit

 • azokat az intézkedéseket, amelyeket az adatszivárgás kezelésére meghoz, beleértve a lehetséges károk mérséklését célzó intézkedéseket

 • egy olyan személy elérhetőségét, aki elegendő információval tud szolgálni a fennálló helyzetről.

Az adatkezelőnek nem szükséges az érintetteket értesítenie, amennyiben

 • az adatkezelő olyan intézkedéseket hajtott végre, melyek a kiszivárgott adatokat értelmezhetetlenné teszik (például az adatok kódolása révén)

 • az érintettek értesítése aránytalan erőfeszítéseket igényelne (ebben az esetben a tájékoztatás más formában, például az adatszivárgás tényének és természetének nyilvánosságra hozásával történik meg)

 • az adatkezelő olyan intézkedéseket hajtott végre, melyek hatására a szivárgás, illetve annak kockázata már nem áll fent.

CÍM

1137 Budapest, 

Szent István park 26. fszt. 2.
Hungary

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

© 2020 by Urosystem Ltd.