אורוסיסטם חברה בע"מ- תנאי שימוש

הגדרות

חנות האינטרנט- דף האינטרנט www.urosystem.com

מוכר- הידוע כ- החברה שלנו; אורוסיסטם חברה בע"מ., שמקום העסק העיקרי שלה נמצא ב: Szent István park 26, 1137 Budapest, Hungary, EU VAT number: HU22923820.

לקוח- הידוע כ-קונה, כל אישיות טבעית או משפטית, הרוכשת מוצרים דרך חנות האינטרנט.

מוצר- מוצרים רבים, הידועים כ-סחורה, כל מוצר אורולוגי, הזמין לרכישה בחנות האינטרנט, נמכר ע"י החברה שלנו, נקנה ע"י הלקוח.

מחיר- שווה לסכום הכסף המוצג בדף האינטרנט או שנקבע אחרת.

הזמנה- הכוונה שהביע הלקוח לקנות מוצר/ים בחנות האינטרנט שלנו.

משלוח- הידועה כ-אספקה; התהליך שבו מועברת הסחורה שהוזמנה ללקוח.

מסמכי משלוח- המסמכים הדרושים לביצוע המשלוח.

יצרן- DispoMedicor Zrt., 98. Füredi út, Debrecen, 4225, Hungary.

התניות כלליות

 1. תנאים והגבלות אלה יחולו על כל החוזים וההזמנות, הנוגעים למכירת כל סחורה ע"י החברה שלנו ללקוח. אם נערך חוזה נפרד כלשהו בין החברה שלנו ללקוח והוא מכיל מידע כלשהו שונה מהתנאים וההתניות הללו, יחולו התנאים וההגבלות הכתובים בחוזה הנפרד. כל התנאים וההתניות של תנאים אלה, שאינם מפורטים בחוזה נפרד, יחולו גם על החוזה הנפרד.
 2. כל לקוח רשאי לקבל את התנאים וההתניות הללו במייל עפ"י בקשה.
 3. לחברה שלנו הזכות לתקן את התנאים וההתניות האלה מעת לעת, ללא הודעה ישירה ללקוחות.
 4. קבלת אישור הזמנת מכירה או חשבונית לסחורה ייחשבו כראיה חותכת לקבלת הלקוח את מסמך התנאים וההתניות.

מידע על המוצר

 1. המפרט של מוצר המופיע בחנות האינטרנט תואם למפרט בפועל של המוצר המתואר. למוכר או ליצרן הזכות לתקן מפרטים מבלי לשים לב ללקוחות המוכר. החברה שלנו עושה כל מאמץ סביר לספק מידע מדויק ועדכני על כל המוצרים הזמינים בחנות האינטרנט. הלקוח יכול לאשר כל מפרט ע"י פנייה למוכר במקרה של ספק.
 2. החברה שלנו שומרת לעצמה את הזכות
 • לשנות מחיר של מוצר
 • לשנות מוצר, כולל את המפרט שלו
 • להסיר מוצר

ללא להודיע ללקוח לפני כן.

הזמנות שהושלמו לא ישתנו עקב שינויים אלה. 3. החברה שלנו עושה כל מאמץ סביר להמחיש כל מוצר בחנות האינטרנט בצורה מדויקת ככל האפשר. המוכר לא לוקח אחריות על הבדלים קלים בין האיור של המוצר לבין המוצר שנמסר, כל עוד ההבדלים אינם משפיעים על שימושיות המוצר או על המפרט המתואר ישירות בחנות האינטרנט. כל פרטי המוצרים יכולים להיות מאושרים ע"י הלקוח ע"י פנייה לחברה שלנו.

תנאי תשלום

המחיר של המוצר יהיה המחיר שיוצג בחנות האינטרנט, בזמן שבו ההזמנה מתבצעת.

 1. המחיר המופיע בחנות האינטרנט אינו כולל מע"מ או כל עלות חלה אחרת.
 2. המחיר המופיע בחנות האינטרנט אינו כולל דמי משלוח אשר ישולמו ע"י הלקוח . (מכירה בשער המפעל) (EXW)
 3. תשלום המחיר, אשר יכלול כל עלות חלה אחרת, כולל, אך לא מוגבל לעלויות המתוארות בסעיפים (2) ו-(3), יבוצע מיד לאחר אישור ההזמנה.
 4. התשלום יכול להתבצע באחת מהדרכים הבאות: *בחיוב בנקאי או בכרטיס אשראי דרך Stripe
 5. משלוח המוצרים יבוצע לאחר ביצוע התשלום.
 6. לכן, לאחר השלמת הרכישה, מתחיל תהליך אספקת המוצרים ללקוח באופן מיידי. מסיבה זו, לא ניתן לבטל הזמנות רכש לאחר שהושלמו.

תנאי משלוח ואיסוף

 1. המוצרים יימסרו לכתובת שמסר הלקוח.
 2. לוח הזמנים של המשלוח ומשקלו הכולל והמימדים של הסחורה שהוזמנה, יפורטו ע"י המוכר לאחר ביצוע ההזמנה.
 3. הסחורה מועברת ע"י נותן שירותי שליחויות המוגדר ברגע ההזמנה עפ"י שיקול דעתו של הקונה במחיר שניתן בעת הזמנת המוצר בתנאי DDU (משלוח לא כולל תשלום מכס).
 4. החברה שלנו עושה כל מאמץ לעמוד בתקופת האספקה שצוינה ולשלוח את הסחורה במצב מושלם. היה והמוכר מודע לכישלון הסחורה בפרק הזמן שצוין מראש, ייודע הקונה אודותיו.
 5. החברה שלנו לא תהיה אחראית, אם המשלוח לא יושלם בשל סיבות שאינן בשליטתה.
 6. החברה שלנו לא תהיה אחראית לכל הפסד, נזק או הוצאה הנגרמת ע"י הקונה או צד שלישי כלשהו (כולל אך לא מוגבל לחברת המשלוח המופקדת על המסירה).

החזרה והחזר כספי

 1. החברה שלנו עושה כל מאמץ סביר להבטיח שכל המוצרים שנרכשו מועברים במצב מושלם. לאחר השלמת המשלוח, על הלקוח לבחון האם המוצרים שהוזמנו נמסרו בכמות מושלמת ובמצב מושלם.
 2. במקרה שאריזת הסחורה שנשלחה ככל הנראה פגומה, אנו ממליצים לא לקבל את המשלוח. מכיוון שהמוצרים שהחברה מספקת הם מוצרים סטריליים, החלפה אינה אפשרית.
 3. תהליך ההחזר של מוצרים כלשהם במקרים ספציפיים המתוארים בסעיף (2), יהיה כפוף לאישור החברה שלנו.
 4. כל תביעה מצד הלקוח להחזרה או החזר כספי, תוגש למוכר תוך 14 יום לאחר השלמת המסירה.
 5. לא ניתן להחזיר מוצר כלשהו, אלא אם כן מדובר בכל מקרה המתואר בסעיף (2).
 6. סכום ההחזר יועבר תוך 7 ימי עבודה לאחר שלחברה קיבלה הודעה מספק שירותי המשלוח על כישלון המסירה, עקב הכחשת הקבלה שקרתה בגלל אריזה פגומה, ופרטי הבנק של הלקוח הם זמינים עבור המוכר.
 7. עלויות החזר המוצרים יישאו ע"י המוכר.

אחריות

 1. החברה שלנו לא תישא באחריות לכל ההשלכות של הקונה, או כל גורם המעורב בתהליך השלמת ההזמנה בדבר האיכות או המפרט של המוצרים, או התאמתם לכל מטרה שכוונת הלקוח להשתמש בה.
 2. החברה שלנו לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק שייגרם ע"י הלקוח, כתוצאה משימוש בלתי הולם במוצרים כלשהם.
 3. החברה שלנו לא תישא באחריות לכל עיכוב או אי- ביצוע התחייבויות כאמור בתקנון זה, אם הדבר נגרם ע"י אירועי כוח עליון, כולל, אך לא מוגבל לדברים הבאים: תאונות, אסונות טבע, תקלות במכונות, אי- זמינות של חומרי גלם, שביתה, מעשה אלוהים. אם עיכוב כלשהו נמשך לאורך פרק זמן שהחברה שלנו רואה כבלתי סביר או אם מאמץ כלשהו להתגבר על המכשולים הנגרמים כתוצאה מאירוע כוח עליון הוא חסר תועלת, המוכר רשאי לסיים את החוזה ללא כל אחריות.

שונות

 1. החברה שלנו עושה כל מאמץ סביר לשמור על בטיחות חנות האינטרנט. בגין כל אובדן ונזק שנגרם כתוצאה מהשימוש בחנות האינטרנט, החברה שלנו לא תהיה אחראית.
 2. הוויתור או אי- האכיפה של חלקים כלשהם בתנאים וההתניות הללו ע"י אף אחד מהצדדים לא יתפרשו כוויתור על החלקים האחרים של תקנון זה, ולא כוויתור על חלק ממנו בכל עת שלאחר מכן.
 3. אם תנאי או הוראה כלשהם בתנאים וההתניות הללו נקבעים כפסולים, בלתי ניתנים לאכיפה או בלתי חוקיים מכל סיבה שהיא וע"י בית משפט כלשהו, החלק הנותר של תנאים והתניות אלה עדיין יחול.
 4. תנאים והתניות אלה וכל החוזים שייערכו בין החברה שלנו ללקוח יחולו ויתפרשו בהתאם לחוקי הונגריה. הצדדים נכנעים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט ההונגריים.

פרטי התקשרות

יש לשלוח שאלות בנוגע לתנאי השימוש אלינו לכתובת: [email protected].